Добре дошли

Център за иновативно земеделие е организация с нестопанска цел, регистрирана по ЗЮЛНЦ. Нашият стремеж е да развиваме и популяризираме технологиите за прецизно земеделие в България и да подпомагаме земеделските производители при внедряване на иновативни практики в стопанствата. 

"Правилните действия, в точното време и на точното място" - с това определение според нас най-добре се описва прецизното земеделие. Независимо дали се касае за почвообработка, сеитба, торене, третиране с препарати за растителна защита или друго агротехническо мероприятие, използването на правилната технология в необходимия момент, ще доведе до оптимален резултат.

Въвеждането на прецизни технологии в стопанствата води до комплексни ползи, свързани с намаляване на производствените разходи, оптимизиране на добивите, намаляване на възможностите за замърсяване на околната среда и като цяло - осигуряване на устойчив растеж на земеделските стопанства.

Прецизното земеделие и биологичното производство са оценени и като възможните модели за устойчиво развитие в рамките на Общата селскостопанска политика на ЕС в периода 2014-2020.